Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Serwis internetowy Promocji Vital

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Promocji Vital.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestnika akcji promocyjnej Vital jest firma WETWO Anna Raczyńska z siedzibą przy ul. Starkowskiej 4, w Poznaniu (61-058) wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dnia 01.12.2013 prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 4990365285; REGON: 320072701, reprezentowaną przez: Annę Raczyńską (Właściciel). Administrator wyznaczył jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych Annę Raczyńską (rodo@vitalpromocja.pl).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora:

1. w celu udziału w Promocji, w tym wydania Nagród – w przypadku tego celu:

1.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

1.2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody,

1.3. dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją,

1.4. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji w formularzu zgłoszeniowym do akcji promocyjnej Vital i otrzymania nagrody.

2. w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenialub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, w przypadku tego celu:

2.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

2.2. dane będą przetwarzane co najmniej przez okres trwania Promocji oraz okres przewidziany na złożenie i rozpatrzenie reklamacji, maksymalnie zaś do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją,

2.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania dla tego celu,

3. w przypadku Uczestników, którzy otrzymali Nagrody, także w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, w szczególności dla celów podatkowych oraz rachunkowych, w przypadku tego celu:

3.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3.2. dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

4. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika docelów analitycznych i/lub w celu badania satysfakcji Klientów ale tylko wówczas, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na przekazanie danych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

5. Organizator może po zakończeniu Akcji Promocyjnej przekazać dane Uczestnika firmie Franke Polska Sp. z o. o. do celów marketingowych, handlowych, analitycznych i/lub w celu badania satysfakcji Klientów ale tylko wówczas, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na przekazanie danych w Zgłoszeniu Rejestracyjnym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są lub mogą być: Organizator, agencje marketingowe, podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa

1. Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać e-mail na adres: rodo@vitalpromocja.pl.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważne prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uwzględnienie sprzeciwu nie wyklucza jednak możliwości przetwarzania danych przez Administratora na innej podstawie.

3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO.

4. Uczestnik w każdej chwili posiada prawo do dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania), poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: rodo@vitalpromocja.pl.

Polityka cookies

Serwis internetowy akcji promocyjnej Vital wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą.